ايا تحريم بر موتور های برقی تاثير گذاشت؟

حساب کاربری