در كشورهای اروپايی از چه موتوری استفاده ميشود؟

حساب کاربری